Magneto 500 Plus

Dabiska terapija kâjâm un efektîvs veids, kâ staigât problçmas!

Kâ zinâms, receptori atrodas pçdâs, kas ir saistîtas ar visiem cilvçka íermeòa orgâniem. Viòi cita starpâ ir atbildîgi par organisma spçju atjaunoties. Íînieðu medicînas principi bieþi tiek izmantoti, un tiek apstiprinâta akupresûras efektivitâte. Tas ir noderîgi 70 daþâdâm slimîbâm un slimîbâm, tomçr ðîs ârstçðanas metodes lietoðana ir jâuztic profesionâïiem, un tâ izmaksâ. Turklât ne katram ir laiks pavadît daudzas stundas masâþâs. Magneto 500 ir masâþa visu laiku! Turklât produkts kâ apavi zolçm uzlabo pastaigas komfortu. Skatiet, cik daudz Magneto 500 kârtridþu var darît. Pasûtiet tos ðodien jums un jûsu mîïajiem. Dodiet sev un viòiem îpaðu dâvanu.
Lasît vairâk

Kâ darbojas Magneto 500 Plus?

Ar nosaukumu Magneto 500 ir unikâls produkts, inovatîvi ieliktòi. To darbîba balstâs uz magnçtiskâ lauka izmantoðanu, noslçpums ir unikâlâ magnçtiskâs terapijas tehnoloìija. Pirmajâ darbîbas posmâ magnçtiskais lauks, kas rodas, inter alia, nospieþot kâju uz zolîtes, iekïûst audos un aptur sâpju impulsus íermeòa ðûnâs. Ðûnas iegûst lielâku skâbekïa daudzumu un ir attîrîtas, pateicoties kurâm sâpes pazûd kâju, ceïgalu un ceïgalu locîtavâs. Uzlabojas íermeòa vispârçjais stâvoklis. Otrajâ posmâ tiek paplaðinâts reìenerâcijas diapazons. Samazinâs iekaisums, uzlabojas svarîgâko orgânu darbîba cilvçka organismâ. Magnetoterapija ïauj veikt visaptveroðu darbîbu, sâkot no pirkstiem lîdz galvas âdas nervu galiem. Stiprinâs ðûnu membrânas. Metabolisma un hormonâlo metabolismu atjauno dabiskâs dziesmas. Palielinâs íermeòa imunitâte. Produkts darbojas arî profilaktiski. Novçrð slimîbas, traumas un sâpes.
Lasît vairâk

Magneto 500 Plus izmantoðanas priekðrocîbas

Magneto 500 ir terapeitiska zole apaviem, kas mainîs ikdienas darbîbu! Galvenie ieguvumi no produkta lietoðanas ir:

Sâpju novçrðana

Jûs âtri sajutîsiet sâpes, kâjas, ceïus un daudzas íermeòa daïas. Viòi arî dod ceïu migrçnas galvassâpçm.

Svarîgâko orgânu darba uzlaboðana

Citu starpâ, sinusa, sensoro orgânu, muskuïu, dziedzeru (vairogdziedzera, aizkuòìa dziedzera, virsnieru dziedzeru), gremoðanas trakta elementu darbs kïûst efektîvâks.

Stresa samazinâðana

Relaksâcijas efekts ir papildu priekðrocîba Magneto 500 ieliktòiem.

Pastaigas problçmu novçrðana

Kustîba ir prieks. Komforta atgrieðanâs, pçdas nav apsteigtas pat pçc ilgas pastaigas.

Reìenerâcijas un kondicionçðanas procesu paâtrinâðana

Jûsu íermenis iegûs labâku reìenerâcijas spçju. Uzlabosies vispârçjais stâvoklis un rezistence.

Izmantot

Magneto 500 produkts ir zolîtes, kuru izmantoðana ir ïoti intuitîva. Ikviens var izmantot to lietoðanu. Pçc ieliktòu izsaiòoðanas tie ir pareizi jânoregulç atbilstoði pçdas izmçram. Produktam ir universâls izmçrs, un to var pielâgot katrai pçdai. Novietojiet tos plakanus uz lîdzenas virsmas (grîdas) un pçc tam novietojiet tâs uz tâm, lai tie nepârsniegtu ieliktòu robeþas. Tâdâ veidâ mçs pârbaudâm, vai spilventiòi ir piemçroti. Ja tie ir pârâk lieli, izmantojiet ðíçres, lai iepriekð izgrieztu pçdu kontûru. Pçc pçdu zolîtes uzstâdîðanas novietojiet tos apavos. No ðî brîþa Magneto 500 produkts sâk darbîbu. Ieteicams lietot ieliktòus, pat ja slimîbas ir beiguðâs, jo lietoðana ârpus ârstçðanas ir efektîva profilaktiska rakstura. Magneto 500 ir pietiekami, lai to izmantotu no 4 lîdz 8 stundâm dienâ, jo íermenis nâkamo 12 stundu laikâ radîs savu magnçtisko lauku.
Lasît vairâk

Atzinumi un ietekme

Visvairâk apmierinâti ar Magneto 500 kasetnçm ir cilvçki, kas daudz laika pavada uz kâjâm, darbâ vai sportâ. Ne mazâk apmierinâtîbu izjût cilvçki, kas cietuði no daþâdâm slimîbâm, tostarp ar kâjâm. Testa laikâ, kas tika veikts pirms produkta laiðanas tirgû, tika pierâdîts, ka produkts rada pârsteidzoðu efektu cilvçkiem, kuri cieð no muguras sâpçm, ekstremitâtçm, migrçnâm, miokarda, pçdâm un cilvçkiem, kas cînâs ar problçmâm, kas saistîtas ar pçdu sçnîðu problçmâm, ar asinsrites problçmas un krampji kâju muskuïos. Magneto 500 ir unikâla zolîte, kas klasificçta kâ terapeitiska. Pateicoties efektîvai darbîbai, produktu iesaka speciâlisti daudzâs jomâs, tostarp fizioterapijâ.
izlasiet visus pârskatus
Tieðsaistç: Palika: mâksla
Uzmanîbu! Veicinâðana jums Magneto 500 Plus tikai lîdz
Pçrc tagad