Magneto 500 Plus

Naravna terapija za va¹e noge in uèinkovit naèin hoje!

Kot je znano, se receptorji nahajajo v stopalih, ki so povezane z vsemi organi èlove¹kega telesa. Odgovorni so, med drugim, za sposobnost telesa za regeneracijo. Pogosto se uporabljajo naèela kitajske medicine, potrjuje pa se tudi uèinkovitost akupresure. Pomaga pri 70 razliènih boleznih in boleznih, vendar pa je treba uporabo te metode zdravljenja zaupati strokovnjakom, kar stane. Poleg tega vsi nimajo èasa, da pre¾ivijo veliko ur na masa¾ah. Magneto 500 je ves èas masa¾a! Poleg tega izdelek v obliki vlo¾kov za èevlje izbolj¹a udobje hoje. Oglejte si, koliko Magneto 500 kartu¹ lahko poène. Naroèite jih danes za vas in va¹e ljubljene. Dajte sebi in njim posebno darilo.
Preberi veè

Kako deluje Magneto 500 Plus?

Pod imenom Magneto 500 je edinstven izdelek, inovativni vlo¾ki. Njihovo delovanje temelji na uporabi magnetnega polja, skrivnost pa je edinstvena tehnologija magnetoterapije. V prvi fazi delovanja se magnetno polje, ki nastaja, med drugim, ko pritiska nogo na vlo¾ke, prodre v tkiva in ustavi boleèine v telesu. Celice pridobijo veè kisika in se oèistijo, zaradi èesar boleèina izgine v stopalih in kolenih ter kolenskih sklepih. Izbolj¹a se splo¹no stanje telesa. V drugi fazi se obmoèje regeneracije poveèa. Zmanj¹a se vnetje, izbolj¹a delovanje najpomembnej¹ih organov v èlove¹kem telesu. Magnetoterapija omogoèa celovito ukrepanje, od prstov do ¾ivènih konèièev na lasi¹èu. Celiène membrane se okrepijo. Presnova metabolizma in hormonov se vrne na naravne poti. Poveèa se splo¹na imunost telesa. Izdelek deluje tudi profilaktièno. Prepreèuje bolezni, po¹kodbe in boleèine.
Preberi veè

Prednosti uporabe Magneto 500 Plus

Magneto 500 je terapevtski vlo¾ek za èevlje, ki bo spremenil vsakodnevno delovanje! Glavne prednosti uporabe izdelka so:

Odprava boleèine

Hitro boste obèutili laj¹anje boleèin v stopalih, kolenih in ¹tevilnih delih telesa. Omogoèajo tudi migrenske glavobole.

Izbolj¹anje dela najpomembnej¹ih organov

Delo med drugim sinusi, èutilni organi, mi¹ice, ¾leze (¹èitnica, trebu¹na slinavka, nadledviène ¾leze), elementi prebavnega trakta postanejo bolj uèinkoviti.

Zmanj¹anje stresa

Sprostitveni uèinek je dodatna prednost Magneto 500 vlo¾kov.

Odpravljanje te¾av s hojo

Premikanje je u¾itek. Udobje se vraèa, stopala se tudi po dolgih hojah ne prenaglijo.

Pospe¹evanje procesov regeneracije in kondicioniranja

Va¹e telo bo pridobilo bolj¹o sposobnost regeneracije. Izbolj¹alo se bo splo¹no stanje in odpornost.

Uporaba

Produkt Magneto 500 so vlo¾ki, katerih uporaba je izjemno intuitivna. Vsakdo lahko obvladuje njihovo uporabo. Po razpakiranju vlo¾kov jih je treba ustrezno prilagoditi velikosti stopala. Izdelek je univerzalne velikosti in ga je mogoèe prilagoditi vsakemu stopalu. Postavite jih ravno na ravno povr¹ino (tla), nato pa jih polo¾ite tako, da ne prese¾ejo meja vlo¾kov. Na ta naèin preverjamo, ali se blazinice prilegajo. Èe so preveliki, uporabite ¹karje, da jih obre¾ete, prej pa sledite obrisom stopal. Po namestitvi podplatov vstavite v obutev. Odslej bo izdelek Magneto 500 zaèel delovati. Priporoèljivo je, da uporabite vlo¾ke, tudi èe so bolezen konèana, ker ima uporaba zunaj zdravljenja uèinkovit preventivni znaèaj. Magneto 500 je dovolj za uporabo od 4 do 8 ur na dan, ker bo telo ustvarilo lastno magnetno polje naslednjih 12 ur.
Preberi veè

Mnenja in uèinki

Najbolj zadovoljni s kartu¹ami Magneto 500 so ljudje, ki veliko èasa pre¾ivijo na nogah, pri delu ali v ¹portu. Ne manj zadovoljstvo èutijo ljudje, ki so trpeli zaradi razliènih bolezni, vkljuèno s tistimi, ki so povezane s hojo. Med preskusi, opravljenimi pred sprostitvijo zdravila v prodajo, je bilo dokazano, da zdravilo prina¹a neverjetne uèinke pri ljudeh, ki trpijo zaradi boleèin v hrbtu, udov, migren, miokarda, stopal in ljudi, ki se spopadajo s te¾avami, povezanimi z glivnimi te¾avami stopal, te¾ave s cirkulacijo in krèi v mi¹icah nog. Magneto 500 so edinstveni vlo¾ki, ki so razvr¹èeni kot terapevtski. Zaradi uèinkovitega delovanja zdravila priporoèajo strokovnjaki na ¹tevilnih podroèjih, vkljuèno s fizioterapijo.
preberite vse ocene
Na spletu: Ostal: umetnosti
Pozornosti! Promocija za vas Magneto 500 Plus samo jo
kupi zdaj